Čini li se i vama da ponekad previše radite i da poslovi koje obavljate zapravo uopće nisu vaši?

Čini li se i vama da ponekad previše radite i da poslovi koje obavljate zapravo uopće nisu vaši?

Posao tajnika/ce često nije jednostavan i lak kao što mnogi misle. Čini li se i vama da ponekad previše radite i da poslovi koje obavljate zapravo uopće nisu vaši? Prema našim saznanjima školskim tajnicima i tajnicama definitivno se može skinuti kapa jer posao tajnika/ce doista zna biti težak i zahtjevan, a od osoba na tom radnom mjesto očekuje se da su svestrane i upućene u puno više nego što njihov opis posla obuhvaća. Ovo su poslovi koje bi svakako trebali obavljati upravo vi sudeći prema Pravilnicima o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi i srednjoškolskim ustanovama.

Tajnik/ca osnovne škole obavlja
sljedeće poslove:
Tajnik/ca srednjoškolske ustanove
obavlja sljedeće poslove:
normativno-pravne poslove (izrađuje normativne akte, ugovore, rješenja i odluke te prati i provodi propise) izrađuje normativne akte, ugovore, rješenja, odluke
kadrovske poslove (obavlja poslove vezane za zasnivanje i prestanak radnog odnosa, vodi evidencije radnika, vrši prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji nadležnima službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izrađuje rješenja o korištenju godišnjeg odmora radnika i o tome vodi kontrolu, vodi ostale evidencije radnika) provodi i tumači pravne propise školske ustanove
opće i administrativno-analitičke poslove (radi sa strankama, surađuje s tijelima upravljanja i radnim tijelima škole te s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar
sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju školskog odbora obavlja poslove vezane uz zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
vodi evidenciju o radnom vremenu administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika koordinira i kontrolira rad tehničkog osoblja u suradnji s ravnateljem
obavlja i dodatne poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u pripremi sjednica i vodi dokumentaciju za školski (domski) odbor
obavlja i ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa surađuje i dostavlja podatke nadležnom ministarstvu, uredima državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Gradom Zagrebom
nabavlja pedagošku dokumentaciju i potrošni materijal
izrađuje plan godišnjih odmora
obavlja i ostale administrativne poslove kao i poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa školske ustanove
Ako osnovna škola nema zaposlenog administrativnog referenta, tajnik/ca obavlja i sljedeće poslove: vodi evidenciju podataka o učenicima i priprema različite potvrde na temelju tih evidencija, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničkim maticama, arhivira podatke o učenicima i radnicima, ažurira podatke o radnicima, izdaje javne isprave, obavlja poslove vezane uz unos podataka o radnicima u elektroničkim maticama (eMatica, CARNet, Registar zaposlenih u javnim službama), priprema podatke vezano uz vanjsko vrednovanje, prima, razvrstava, urudžbira, otprema i arhivira poštu te obavlja i druge poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa Ako srednjoškolska ustanova, prema kriterijima, nema zaposlenoga administrativnog radnika, tajnik/ca obavlja i sljedeće poslove: arhivira podatke o učenicima i zaposlenicima, izdaje potvrde, duplikate svjedodžbi i ovjerava dokumente o školovanju, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničkim maticama (e-Matica, CARNET), priprema podatke za provođenje državne mature i nacionalnih ispita, poslove zaprimanja, razvrstavanja, urudžbiranja, otprema i arhivira poštu te obavlja ostale administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada srednjoškolske ustanove.

Na području Republike Hrvatske postoji približno 900 osnovnih i 440 srednjihškola pa ni ne čudi činjenica da se obavljanje poslova kao i ustroj škola razlikuje ovisno o potrebama pojedine škole.

 

Autor: Iris Farkaš